• Albrecht Dürer

  • 2 Stamper Albrecht Dürer

  • 2 Weinrömer Albrecht Dürer

  • 6 Stamper Albrecht Dürer

  • Bierbecher Albrecht Dürer

  • Bierhumpen Albrecht Dürer

  • Pokal Albrecht Dürer

  • Schnapshumpen Albrecht Dürer

  • Weinbecher Albrecht Dürer

  • Weinkanne Albrecht Dürer

  • Weinrömer Albrecht Dürer